#
Pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo

Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr DSW-2-05-4003-296/07 z dnia 25 lipca 2007r. otrzymała pozwolenie na prowadzenie na Zamiejscowym Wydziale Nauk o Zdrowiu w Tychach studiów I stopnia na kierunku "Pielęgniarstwo". Dnia 19 kwietnia 2011r. decyzją Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego uczelnia otrzymała akredytację na prowadzenie w/w kierunku studiów na okres 3 lat.

Rodzaj studiów Wyższe zawodowe
Uzyskany tytuł Licencjat
Tryb studiów Stacjonarne oraz niestacjonarne (pomostowe)
Czas trwania

7 semestrów

 

 Opis kierunku:

Zajęcia na kierunku Pielęgniarstwo odbywają się w Zamiejscowym Wydziale Nauk o Zdrowiu w Tychach przy ul. Budowlanych 156, w budynkach Założyciela Uczelni - Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Sylwetka absolwenta:

W trakcie studiów studenci będą uczyć się rozpoznawać potrzeby jednostki czy grupy ludzi i określać środki niezbędne i dostępne dla ich zaspokojenia. Będą także uczyć się planowania i realizacji opieki pielęgniarskiej z uwzględnieniem metody procesu pielęgniarstwa i priorytetów opieki poprzez wykonywanie czynności zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. W programie studiów znajdują się zajęcia z języka obcego poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz zajęcia z języka specjalistycznego z zakresu kierunku studiów.

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo uzyska tytuł zawodowy licencjata. W trakcie studiów studenci opanują zarówno umiejętność współpracy z profesjonalistami dla zapewnienia całościowej opieki jednostce i rodzinie, jak i samodzielnego kierowania projektami, zespołami i zmianami. Absolwent otrzyma wykształcenie i przygotowanie zawodowe zgodne z wymaganiami obowiązującymi w ochronie zdrowia przypisanymi zawodowemu pielęgniarstwu. Studia na tym kierunku wyposażą absolwenta w wiedzę teoretyczną z zakresu medycznych podstaw pielęgniarstwa oraz praktyczne umiejętności w obszarze: 

  • prowadzenia profesjonalnej opieki pielęgniarskiej tak indywidualnej jak i jako uczestnik zespołu opieki zdrowotnej, 
  • planowania, wdrażania i oceny postępowania profilaktycznego i leczniczego w zakresie promocji zdrowia i edukacji prozdrowotnej, 
  • nauczania i zarządzania w zakresie wykonywania zawodu, 
  • rozwoju praktyki pielęgniarskiej, poprzez aktualizowanie wiedzy z zakresu nauk medycznych i społecznych oraz prawnych regulacji zawodu i opieki zdrowotnej, 
  • uczestniczenia w badaniach naukowych w celu poszerzenia wiedzy pielęgniarskiej i wdrażania uznanych wyników badań naukowych do opieki pielęgniarskiej.

Ważną umiejętnością, którą posiądzie absolwent będzie też dokumentowanie wszystkich etapów procesu pielęgniarstwa i wykorzystywanie tych informacji do oceny świadczonej opieki.
Studia na tym kierunku powinny rozwijać predyspozycje psychofizyczne do pracy z osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi, a także z dziećmi i ich rodzinami.

Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwenci są przygotowani do pracy w:
- publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej i zakładach opiekuńczych,
- instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej,
- szkolnictwie - po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli).

Absolwenci powinni też być przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia. Absolwent pielęgniarstwa może również prowadzić samodzielną działalność gospodarczą
w obszarze usług pielęgniarskich, poradnictwa w zakresie profilaktyki i edukacji medycznej. 
 

KIERUNKI SWSZ Oferta Edukacyjna

#